Kutsal Sayılar

Kutsal_Sayilar

Annemarie Schimmel’in “Tanrı’nın Yeryüzündeki İşaretleri” adlı kitabından “Kutsal Sayılar” bölümü.

Keyifli Okumalar.

Zaman ve mekan sayılarla ölçülür; İslam da bütün dinler gibi belli sayıların önemi üzerinde durmuştur ve pek çok durumda Pisagorcu düşünceleri izleyerek vurgu özellikle tek sayılara yapılmıştır. Tek sayılara (bunlar eril kabul edilmişlerdir, buna karşın çift sayılar dişildir ve olumsuz çağrışımlarla doludur) ilişkin Pisagorcu tercih, İnnellahe vitrun, yuhibbu’l-vitre, “Allah tektir, teki sever” deyişiyle yansıtılmıştır. Bu nedenle pek çok davranış, üç veya yedi gibi tek sayılarla ifa edilir.

Rivayete göre Peygamber orucunu tek rakamlı günlerde açardı; Snouck Hurgronje, Arabistan’da bulunduğu zamanlarda, ziyaretçilere bir bardak çayın ardından başka bir bardak ikram edildiğini, ancak ziyaretçi dört bardak çay içmiş ise sayının çift olmaması için beşinci çayı mutlaka içmek zorunda olduğunu anlatır. Tek sayılar, yukarıda anlatılan olaylardan açıkça görüleceği gibi, Allah’ın birliği (gerçi Bir sayısı, deyim yerindeyse, gerçek bir rakam değildir) olarak ifade edilen İslamın temel doğmasına kolaylıkla bağlanabilir. Bununla birlikte Tanrı’nın mutlak birliği ve Tekliğine içten bir biçimde şahadet edilmesi sorunu, süfi düşünürleri ciddi sorunlarla karşı karşıya getirmiştir; çünkü yalnızca Tanrı’nın Birliğini telaffuz etmek bile konuşan bir öznenin varlığını peşinen kabul etmeyi gerektirir. Bu bakımdan tasavvufi düşünceye göre yalnızca Tanrı Kendi Birliğine şahadet edebilir; yalnızca O, Harraz’ın (ölm. 896 civarı) ifade ettiği gibi, ” ‘Ben’ deme hakkına sahiptir.”

Fakat yaradılış, Yaradan ve yaratılan ikiliğini gerektirmektedir; ayrıca mekan ve dizisel zamanın ancak yaratma eylemiyle varlık alanına gelmesi gibi, Tanrı da, kendisini gece ve gündüzün değişmelerinde, nefes alıp vermelerde, kap atışlarında, elektrik akımını meydana getiren pozitif ve negatif kutuplarda celal ve cemal sıfatlarının ardından gösterir. İlahi yaradılış sözcüğü olan kün (ol) (Arapçada kn), Mevlana’nın da sorduğu gibi ilahi Birliği gizleyen iki renkli elbise değil midir?

Kuran’ın (tıpkı Tevrat gibi) b harfiyle, yani Bismillahir… sözüyle başlaması ayetleri anlayanlara açıklayıcı görünmüştür. B harfinin sayısal değeri olan 2, yaratılmış her şeye içkin ikiliğe işaret eder, buna karşın alfabenin ilk harfi elif’in sayısal değeri olan 1 , Bir’in ve Tek Tanrı’nın şifresidir.

Bir

İslam, Hıristiyanlıktaki “üçlü-tanrıcılık” gibi, tanrı kavramının teslisçi biçimiyle amansız bir şekilde mücadele etmiştir. Bununla birlikte üç boyutlu bir dünyada yaşamamız nedeniyle Teslis düşüncesi, insanda köklü bir biçimde yerleşmiştir. Dolayısıyla kapıyı çalarken veya belli soruları veya nezaket sözlerini tekrarlarken olduğu gibi üç kez yinelenmesi gereken pek çok adet ve gelenek bir tarafa, kayda değer miktarda üçlüler halinde gruplandırılmış kavramlarla karşılaşılması şaşırtıcı değildir; Peygamber de sözlerini üç kez tekrarlardı.

Bir hadise göre dindar insanın hayatı üç aşamaya bölünmüştür: zahiri, şer’i ve ameli islam; inancın içselleştirilmesi olan iman; “iyi şeyleri yapmak” olan ihsan. İhsan, Tanrı’nın her an gördüğünü bilerek her davranışı ve ameli mümkün olduğu kadar iyi ve güzel yapmaktır. Kuran, Müslümana nefs’in üç aşamasından söz eder: ilk olarak nefs-i emmare bi’s-su, “kötülüğe teşvik eden nefs” (Yusuf Suresi: 53) ardından daha üst derecede bulunan ve bazen bilincimize bazen de bilinçsizlik halimize karşılık gelen nefs-i levvilme, ” (kendini) kınayan nefs” (Kıyamet Suresi: 2); son olarak da kendisi Rabbinden razı, Rabbi de ondan razı olmuş bir biçimde Rabbine dönen nefs-i mutmainne, “huzur bulmuş nefs” aşaması gelir (Fecr Suresi: 27, 28).

Tanrı’ya giden yol, fıkhın ana caddesini oluşturan şeriat, süfinin dar yolunu oluşturan ve sonuçta hakikat’e, yani ‘ilahi Gerçek’e veya sezgisel bilgi anlamındaki marifet’e ulaştıran tarikat olarak bilinir. Yoldaki her aşama tekrar üç dereceye bölünebilir: sıradan müminin [avam] uyacağı kurallar, seçkinlerin [havass] uyacağı kurallar ve seçkinlerin seçkinlerine yönelik [havassu’l-havas] kurallar.

Geometrik bir şekil, yani bir üçgen oluşturulabilecek ilk sayı olan üç, kuşatıcı ilke olduğu için çelişkiler ve gerilimler üçüncü bir öğenin devreye girmesiyle çözülür; seven (aşık) ve sevilen (maşuk) Sevgide (Aşk) birleşmişlerdir; zikr’in son aşamasında zakir, zikir’de zikredilen şeyle (mezkur) birleşir.

Ayrıca Sünnilik hariç teolojik üçlemeler de görülür: Şii İslamda Allah, Muhammed ve Ali birlikte adlandırılır; üç parçalı Şia ezanında, resmi metinlere dayanmasa bile, kelime-i şahadet’in genel biçiminin ardından Ali veliyullah, “Ali Allah’ın velisidir” cümlesi de eklenir. İsmaililer Muhammed, Ali ve imam üçlüsünü kabul ederler; üçün benzer düzenlenişleri başka Şii mezheplerinde de (bazen şaşırtıcı biçimde!) görülebilir, buna örnek olarak Muhammed ve Ali isimlerine Selman-ı Farisi isminin eklenmesini verebiliriz.

Eski zamanlardan beri, kaosa somut bir şeyde biçim kazandıran rakam Dört, karenin, düzenli evrenin sayısıydı: dört yön ve dört öğe, Dört sayısının bu düzene koyucu gücüyle ilgili bilinen en iyi örneklerdir. Manevi alanda dört başmelek bulunması gibi, veliler hiyerarşisinde dört evtad, “sütun” bulunmaktadır. Kisai bile bilgin cinlerin dört sınıfından söz eder. Dört kitap Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran, cenaze törenlerinde en az dört kez Allahü ekber denilmesinden ibaret olan “dört tekbir” kadar bilinen bir şeydir. “Dört Raşit (doğru yolda gideni halife) Hulefa-i Raşidin vardır; gerçi Peygamber’in ilk halifeleri olan bu insanların sayısı tesadüfi sayılabilir, fakat erken dönemlerden itibaren ortaya çıkan çok sayıda okulun billurlaşmış halinin yalnızca dört fıkıh okulu, yani mezheple sınırlı kalmasının tesadüfi olup olmadığı insanın zihnini kurcalar. İslam hukukunda erkeklerin en çok dört eş almasına izin verilmiş ve zina suçunun saptanması için dört şahit şart koşulmuştur.

Şehir ve binaların kare ya da haç biçimindeki kozmolojik modele göre inşa edilmesi İslamda da bulunabilir: Haydarabad – Dekken şehri, merkezini oluşturan dört şerefeli minare Çar Minar, bu düzenleyici ilkenin en güzel örneklerinden birisidir.

Char_Minar

Char Minar

Dört sayısının düzenleyici gücü, Ali’ye atfedilen Nehcü’l-Belaga’daki birtakım ifadelerden açıkça anlaşılır:

İman, dört temel üzerinde durur: sabır, kesinlik {yakin] , adalet, gayret; sabrın dört temel direği vardır: şevk, şefkat, züht ve uyanıklık … (ve saire)

Aynı yapı, küfrü tasvir ederken veya şu gibi ifadelerde de tekrarlanmıştır:

Akıldan başka zenginlik yoktur; cehaletten başka fakirlik yoktur; iyi davranıştan başka miras yoktur; iyi nasihatten başka yardımcı yoktur.

İslamda özel konumu olan bir sayı, çok eski zamanlardan beri tanrıça İştar veya sonraki biçimi Venüs’le ilgili olan ve Maniheist kozmolojide merkezi yeri bulunan Beş sayısıdır. Beşli yapılar yalnızca kristal formlarında değil, bitkisel formlarda da bulunur; ve ayrıca Beş, beş duyuyla bağlantılıdır.

İslamda beş, Allah sözcüğünün beşinci ve temel harfi h’nin sayısal değeridir, fakat beş daha çok iman ve amel alanında ortaya çıkar: günde beş vakit namaz olduğu gibi, İslamın temel direkler [rükn] denilen beş şartı vardır (kelime-i şahadet, namaz, oruç, hac ve zekat). Nehcü’l-Belaga teşkilatlarındaki şedd kuşanma töreninde talibe, beş şartı hatırlatmak için şedd beş kat sarılır: günlük namaz; ehl-i aba, yani genellikle penç-ten, ‘beş kişi’ diye isimlendirilen ve Muhammed’in abası atındaki beş aile bireyi, yani Muhammed, Fatma, Ali, Hasan, Hüseyin); beş ulu’l-azm, şeriat getiren beş peygamber, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed; imanın beş şartı: “Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine, öldükten sonra dirilişe ve Allah’ın kaza ve kaderine iman”; ayrıca İbnü’l-Arabi’nin teozofisinde İlahi huzur, hazret’i de unutmamak gerekir.

Bir Haksari dervişinin sülükunda, adayın beş gusul’ü (tüm bedeni yıkamak) yerine getirmesi gerekir; tarikata yeni katılan salik beş hediye getirmek zorundadır ve kendisine beş aşamalı görevi hatırlatılır.

Beşli gruplandırmalar günlük hayatta ve inanç hayatında egemendir, ayrıca İsmaililer kadar ilk dönem Müslüman filozoflar tarafından da geliştirilen çeşitli felsefi sistemlerde de bununla karşılaşmak mümkündür.

Tanrı alemi altı günde yaratmıştır (Furkan Suresi:59) ve bu dünya mecazi dilde genellikle bir küp olarak tasvir edilir, bu küpün altı yüzünün merkezinde zayıf insan, dört öğe ve beş duyuyla prangaya vurulmuştur. Kuran’daki “Allah balarılarına vahyetmiştir” (Nahl Suresi:68) şeklindeki ifade belki de yaratılmış dünyanın uygun bir simgesi olan arı kovanının altıgen yapısına işaret ediyor olabilir. Eski bir büyü işareti olan “altıgen,” makrokozmik ve mikrokozmik üçgeni birleştiren altı köşeli yıldız gibi, İslam büyü külliyatında önemli bir rol oynar.

Pek çok dinsel gelenekte Yedi çok önemli bir sayıdır. Kabe’nin etrafında yedi kez tavaf etmek ve Mina yakınında yedi taş kullanarak Şeytan taşlamak (üç kez tekrarlanır) İslamdaki temel uygulamalardandır. Yedi, hem Samilerde (bu kutsallık, yedi felek kavramını kendilerine borçlu olduğumuz Babillilerin astronomiyle ilgili hesaplamalarından kalmadır) hem de İranlılara göre kutsaldır; İslam folklor ve psikolojisi, her iki kaynaktan da pek çok düşünceyi almış ve bu fikirlere eklemeler yapmıştır.

Tavaf

Tasavvuf yolundaki yedi makam veya yedi vadi, dünyanın pek çok yerindeki mistik geleneklerde yaygındır, fakat Nevrüz sofrasında heft sin [yedi s] olması tipik bir İran adetidir; bunlar isimleri s harfiyle başlayan yedi nesnedir (yiyecek, çiçek vb). Fakat bu adet İran bölgeleriyle sınırlıyken, kutsal yedi rakamının çeşitli veçheleri yaygın olarak kabul edilmiştir; Kuran’ın yedi katmanlı anlamı vardır, yedi kıraata göre okunur, ayrıca namazdaki bir rekat’ın yedi bölümden oluştuğunu da unutmamak gerekir. İslamın batıni yorumlarında, İlahi İsimlerin taayyünlerinin suretleri olarak açıklanan, aşkla kendilerinden geçmiş yedi melek ve ayrıca yedi büyük peygamber vardır. Peygamberler ve natık’lar, “konuşanlar” yedili devirlerine ilişkin oldukça karmaşık spekülasyonlar, İsmaili Şii İslamında yedinci imamın rolü ve bunun felsefi anıştırmaları Henry Corbin tarafından defalarca ele alınmıştır. İsmaililerin yediye yaptıkları vurgu, Londra’daki merkezlerinde bulunan yedigen çeşmeyle çok güzel bir biçimde simgeleştirilmiştir. Çünkü Yedi, sayısal tevilde manevi Üç ve maddi Dört sayılarının ideal bir bileşimidir ve böylece en mükemmel hayat yoluna işaret eder.

Fakat saliki nihai amacına ulaştırmak için gereken yedi aşama ve Cehennemin yedi kapısı varken (Hicr Suresi:44), buna karşın Sekiz, dinler tarihinde, ebedi mutluluğun, kemal ve sonsuzluğun sayısı olagelmiştir. Allah’ın Arş’ı, sekiz melek tarafından kaldırılmaz mı (Hakka Suresi:17)? Camilerin avlularında bulunan sekizgen çeşmeleri, semavi Arş’ın hatırlatıcısı olarak açıklama çabaları vardır. Cennetin, Cehennemden bir tane fazla olmak üzere sekiz kapısı vardır; bunun nedeni Allah’ın merhametinin azabından fazla olmasıdır. Sekiz katlı yol (Dağdaki Vaazda yer alan sekiz inayetle veya Budha’nın sekiz öğretisiyle karşılaştırılabilir), Cüneyd’in yolundaki sekiz tavsiyeye, Nakşibendi süfilerinin sekiz kuralına ve Haksari müritlerin sülükta öğrendiği sekiz hikmetli söze karşılık gelir.

Heşt Bihişt, “Sekiz Cennet,” Nizami’nin Heft Peyker, “Yedi Güzel” isimli eserine öykünen Emir Hüsrev’in Farsça yazdığı bir destandır; bahçeler, özellikle de bir türbenin etrafındakiler, Cenneti hatırlatması için sekizgen biçimde düzenlenir; buna karşın Gülistan (Gül Bahçesi) veya Baharistan (Bahar Bahçesi) adlı kitapların her birisi ideal bahçe biçimini hatırlatan sekizer bölümden oluşur.

Dokuz, yani büyütülmüş kutsal Üç, Türkler ve etkileri altındaki halklar arasında yaygındır; İslam astronomisinde dokuz felek kavramı görülür, Fars edebiyatında Nüh Sipihr, “Dokuz Felek” adlı eserlerin kaynağı budur. Dokuz, Türk hanedanlarında görgü kuralları ve resmi hayatta önem taşımıştır; öyle ki Moğol Hindistanında yüksek mevki sahibi bir insana dokuzun katları sayısınca hediye getirme adeti tokuz, “dokuz” sözcüğünü “hediye, ikram” terimine dönüştürmüştür.

On, Pisagorcuların zamanından beri mükemmellik ve tamlığın sayısı olagelmiştir ve Araplar ve Müslümanlar, onlu sistemi kullanmışlardır. Mükemmelliğe aşere-i mübeşşire, Peygamber’in Cennet müjdelenen on sahabesiyle ulaşılmıştır; menkıbelerin belirttiğine göre ünlü mürşitlerin etraflarında on gözde mürit bulunurdu. Osmanlıların onuncu padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman’ın, hicri onuncu yüzyılın başında doğması ve on oğlunun bulunması, Türk tarihçilerin ona çeşitli onlu olaylar atfetmelerine neden olmuştur; buna örnek olarak on ülke fethetmiş olması verilebilir.

Askeri birlikler (eski Roma’da olduğu gibi) tesadüfen on ve katlarına göre düzenlenmiştir. Öte yandan on sayısı, Şia’ya, genellikle Hüseyin’in şehit edildiği Muharremin 10. Gününü anımsatır ve Muharrem ayının ilk on günü boyunca okunmak üzere Dehname’ler, “On Kitap” yazılmıştır.

Burçların sayısı oniki, en çok kendileriyle oniki burç arasında gizemli bağlantıların kurulduğu Şia’nın Oniki imamında ortaya çıkar. İbnü’l-Arabi de, Kuran’da bahsedilen oniki melek kategorisinden söz eder.

Ondört rakamının önemi kameri bir sayı olmasından anlaşılabilir; ondört yaşındaki güzel bir oğlan genellikle parlayan güzelliği içinde bir dolunaya benzetilir. Bunun yanı sıra Şii İslamdaki Ondört Masum, kadim ondört koruyucu ruh, melekler ya da velilerle bağlantılıdır belki de. Ondört, dolunayın sayısı olduğu gibi, başka birtakım özelliklere daha sahiptir: Ayın menzillerinin yirmisekiz tane olması gibi Arap alfabesinde de yirmisekiz harf bulunur; batınilikte mülk, yani yaratılmış alemlerle ilgili görülen ondört tanesinin fonetik işareti vardır; diğer ondört harf ise basit harflerdir ve bunlar da meleklerin ve kuvvetlerin dünyası olan melekut’la bağlantılıdır; ayrıca ondört harfe şemsi harfler [güneş harfleri] (bu harfler, Arapçadaki el harf-i tarifinin l’siyle birleşirler), diğer ondört harfe ise kameri harfler, “ay harfleri” denilir. Ayın yirmisekiz menzili ile yirmisekiz harf arasındaki tekabüliyet, ortaçağın büyük tarihçi ve astronomu el-Birüni’nin, “Tanrı’nın kelamı” ile (harflerle vahy edilmiş şekliyle) “Tanrı’nın fiili”nin ay menzillerinde görüldüğü gibi yaradılışları gereği iç içe geçtiğini iddia etmesine neden olmuştur.

Başka yerlerde oldukça önemsiz olan onyedi islamda belirgin bir rol oynar: bir gün boyunca namazlarda kılınan rekat’ların sayısı onyedidir ve dokuzuncu yüzyılda Cabir ibn Hayyan onyediye dayanan oldukça ilginç bir sistem geliştirmiştir.” Türk-Müslüman geleneğinde onyedi sayısı kahramanlar ve savaşlarla bağlantılıdır; fakat zanaatkar loncalarının pirlerinin sayısı da onyedidir. Buna karşın onsekiz, Mevlana’nın Mesnevi’sinin giriş bölümündeki beyitlerin onsekiz tane olmasından dolayı Mevleviler tarafından sevilir. 18.000 alem, hayli erken dönemlerden beri bilinen bir kavramdır.

Ondokuz, vahid, “bir” sözcüğünün sayısal değeridir; bu nedenle de son derece takdir edilir; Bahailerin kutsal sayısıdır. Fakat genel olarak İslamda da önemli bir rol oynar; bu yalnızca Cehennemin ondokuz sadık destekçisi olmasıyla değil, Besmele’de ondokuz harf olmasıyla da ilgilidir (bununla birlikte bazıları Besmele’de yalnızca onsekiz harf olduğunu ileri sürmüşlerdir). Yedi peygambere ve Oniki İmama karşılık gelen yedi gezegen ve oniki burcun toplamı olması nedeniyle ondokuz sayısı Şii düşüncede önemli bir yer tutar. Fakat birkaç yıl önce bir Müslüman, Kuran’ın bütün yapısının ondokuza dayandığını bilgisayar yardımıyla kanıtlamaya giriştiğinde, kitabı büyük bir kuşkuyla, hatta nefretle karşılanmıştır.

Büyük rakamlar arasında Kırk sayısının müstesna bir önemi vardır. M harfinin sayısal değeri kırk değil midir? Bu harf özellikle Muhammed ismiyle, daha dar anlamda ise onun “semavi ismi” Ahmed’le bağlantılıdır: Ahmed ismi Ahad’dan, “Bir” – den yalnızca m harfiyle ayrıldığına göre insanoğlu kırk makam aracılığıyla Tanrı’ya ulaşmak zorundadır.

Kırk sayısının Ortadoğu geleneklerindeki yaygın anlamı hazırlanma ve arınma, yani sülük için genellikle sıkıntılı bir hazırlıktır: İsrailoğullarının çölde dolanıp durdukları kırk yıl, insanoğlunun çekmek zorunda olduğu başka birtakım çileleri simgelemektedir; Musa’nın kırk günlük orucu (A’raf Suresi:142), süfinin kamil maneviyatı elde edebilmek için yerine getirmek zorunda olduğu kırk günlük inzivanın (erbain, çile) örneğini oluşturur.

Günlük hayatta doğum yaptıktan veya ölümden sonra arınma için, kırk gün geçmesi gerekir; çünkü bu durumlarla ilgili tabulardan ancak bu süre içinde kurtulmak mümkündür. Pek çok önemli olay kırkla ölçülmüştür: tufan kırk gün sürmüştür; İdris, Hud ve Salih’e kırk yaşında peygamberlik çağrısı gelmiştir; aynı şey Muhammed için de geçerlidir; çünkü kırk tam olgunluk yaşıdır, bu durum yalnızca efsane ve özdeyişlerle değil, tarihsel olaylarla da doğrulanmıştır. Müslümanların inanışına göre ahir zamanda, kırk halifenin hükümranlığının ardından Mehdi zuhur edecek ve kırk yıl hüküm sürecektir.

Kırk veli -Türk dinsel kültüründe Kırklar- tasavvuf hiyerarşisinde önemli bir gruptur ve ehl-i suffe, yani Peygamber’in Medine’ deki evinin sundurmasında ikamet eden ve sonraki süfilerin ilkörnekleri olan fakir-dindar topluluğunun kırk kişiden oluştuğu iddia edilmiştir; onların anısına Haksari dervişlerin külahlarının etrafındaki bağ, birlikte bükülmüş kırk iplikten oluşur.

Kırk yuvarlak bir rakam olarak da kullanılabilir; Ali Baba’nın kırk haramiyle uğraşmak zorunda kalışının veya sivrisineğin Nemrut’un beynine girip kırk günde ölümüne yol açmasının nedeni budur. Peri masalları kırklarla doludur: bir batında kırk kız doğuran vardır; düğünler daima kırk gün kırk gece sürer; kahraman kırk savaşta muzaffer olur. Yasin Suresini kırk defa okuyan öğrenci sınavında başarılı olabilir. Kırk sayısının İran, Arap ve özellikle de Türk folklor ve edebiyatındaki bu kısmen hoş, kısmen de şaşırtıcı kullanımlarının sonu yoktur. Bütün bunların ötesinde birisiyle bir fincan kahve içmek, Türk töresine göre kırk yıl sürecek bir dostluk başlatır.

Büyük rakamlar arasında yetmişiki ve yetmişüç özellikle anılmaya değer; yetmişiki çeşitlenmiş çokluğun sayısıdır (tıpkı İsa’nın veya Kungfutse’nin [Konfüçyüs] yetmişiki müridi gibi), İslamda ise yetmişiki, yalnızca bir tanesinin kurtuluşa ereceği Müslüman fırkalarının sayısı olarak ortaya çıkar.

Doksandokuz ilahi isim vardır. Bunlara paralel olarak Peygamber için de doksandokuz “esma-yi şerife” belirlenmiştir; otuzüçlük veya doksandokuzluk namaz tespihleri bu İlahi İsimlere işaret eder veya dindar kişiye, tesbihat ve arzuhallerin doksandokuz veya katları kadar tekrarlanması gerektiğini hatırlatır. Ayrıca herkes “1001 Gece” Masallarının “sonsuz” sayısı 1001’in rolünün farkındadır.

Başka kültürlerde de olduğu gibi, Müslüman yazarlar da eserlerini anlamlı bölüm ve mısra sayılarına göre düzenlemekten hoşlanmışlardır: Cennet ya da dünyadaki kopyası bahçeyle ilgili kitapların genellikle sekiz bölüme ayrılması gibi, Gazali’nin İhya-u ulumi’d-din, “Din Bilimlerinin -daha doğrusu Kelamın- Canlandırılması” isimli eseri de dört bölüm ve kırk kısma bölünmüştür. Böylece kitap, okuyucuyu aşama aşama Tanrı’nın rızasına uygun bir yaşam için gerekli olan basit öğretilerden, aşk, şevk ve tevekkül gibi hayatın derin tasavvufi yönlerine taşır. Eserin ana bölümü Muhammed’e ayrılmıştır, son bölüm ise ruhun Tanrı’yla karşılaşacağı ölüme ayrılmıştır. İşte bu, insan ömrü boyunca süren kırk aşamalı yolun nihayetidir.

Ayrıca Attar’ın Musibetname isimli eseri, sonunda nefsin ruh deryasında fani olduğu çile’nin kırk gününü şiirsel olarak tasvir etmektedir. Hintli Müslüman şair Galib (ölüm. 1869), Peygamber için 101 dizelik bir na’t, Peygambere övgü yazdığında, asıl niyetinin 100.000 dize yazmak olduğunu dile getirmiştir: O halde 101, en azından bu amaca giden bir adımdır; çünkü her uyak binlerce kez tekrarlanacaktır. . .

Kaynak: Tanrı’nın Yeryüzündeki İşaretleri – Annemarie Schimmel (S.112-122)

Yazar Hakkında;

İslam tarihi ve kültürüyle henüz onbeş yaşındayken tanışan Annemarie Schimmel (1922 Erfurt-2003 Bonn) 1941 Kasımında ilk doktorasını, 1945’te Memluk tarihi üzerine hazırladığı teziyle ikinci doktorasını aldı. Aynı yıl Marburg Üniversitesi’nde ünlü dinler tarihi profesörü Friedrich Heiler ile çalışmaya başladı. 1954’te Ankara Üniversitesi’nde Türkçe olarak dinler tarihi dersi okuttu. Beş yıl sonra Almanya’ya geri döndü. 1969’dan emekliliğine kadarki yirmibeş yıl boyunca Harvard Üniversitesi’nde Hint Müslüman kültürü konulu dersler verdi. Daha sonra Bonn’a geri döndü ve Almanya’da Sanskritçe alanında ilk kürsünün açıldığı Bonn Üniversitesi’nde kendisine fahri profesör unvanı verildi. 1997’de aynı üniversitede, Hint Müslüman kültürü konusunda Annemarie Schimmel Kürsüsü kuruldu. Schimmel’in asıl uzmanlık alanı İslam edebiyatı ve tasavvuftur. Schimmel’in seksenden fazla kitabı yayımlanmıştır. Deneme ve konferanslarının, bilimsel topluluklara yaptığı başkanlıkların, üniversitelerden aldığı fahri doktorlukların, ödül ve madalyalarının listesini yapmak neredeyse olanaksızdır.

_______________ooo0ooo______________

Konuyu PDF Formatında Görüntülemek ve İndirmek İçin Tıklayınız

Reklamlar
 1. nevin
  21 Haziran 2015, 21:55

  Çok güzel bir site lütfen daha sık yazın

  • 21 Haziran 2015, 22:00

   Yeni yazılarımızı artık daha kısa zaman aralıklarıyla sizlerle paylaşıyor olacağız. Teşekkür ederiz.

  • Sinan Baran
   06 Şubat 2018, 20:01

   sana hak veriyorum

 2. 30 Haziran 2015, 18:36

  Reblogged this on Kültürel Sanatlar Sitesi.

 3. ty@istanbul
  30 Eylül 2015, 22:10

  Bu tür konularla ilgili buradaki kadar seviyeli başka bir site bilmiyorum.Ellerinize emeğinize sağlık..

 4. 29 Nisan 2017, 17:41

  Bak daha neler neler oluyor.
  Hemde Saniyenin trilyonda birinin trilyon kere trilyonda birde.
  Bize göre sonsuzca ya yakın.
  Bir zaman dairesinin bir zamanında.
  O ilk boyutsuz nokta bir damla.
  ilk tik tak ile (Ol emriyle) başlıyor ran ran ran ran.
  Hep ikiye katlayarak büyüyor.
  Eşsiz bir biçimde sonsuza doğru.
  Kusursuz bir düzenle devam ediyor.

  ALLAH cc Bana saniyenin trilyon’da birininin, trilyon katı bir zamanda öğretti.

  (BAKIN NE/SONSUZ KAİNATIN NE KESİN ÇÖZÜMÜ!!!

  Herşeyin teorisini arayanlar! Alın size herşeyin çözümü…

  Hiç bir şey ışıktan hızlı hareket edemez denilir.
  Hatta ışığın kendisi bile kendini geçemez zıt yönlerde ilerleseler bile aynı noktaya geldiklerinde hızları iki kat artmaz aynı kalır.
  -Herkezin bildiği şeyler-

  Nedeni ışık hızının geçilmezliği değil!
  Evrenin kendisi…
  Big bang veya büyük patlama kainatın doğuşu öyle! Dört temel kuvet vardı, biri yer çekimiydi ilk o ayrılmasa kainat olmazdı. Ardından güçlü nükleer ile diğerlerini çeken yerçekimi falan değil!.. Onlara sonsuz bir düzen içinde başla devam et diyen olması O’nu Bir Var eden Ol’ması

  Kainat yaratılmadan önce Allah cc Tanrı Rab Bir O’lan yaratmayı istedi ve yaratmak istediğine nazar etti.
  O vakit: (sonsuz güç ve kudret sahibi zamansız ve mekansız olan) Rabbin bir şeye nazar ettiğinde onun sonsuz kaderini görür. Yani o bakış daha yaratılmamış olduğu halde. Her! An, Allah,ın ol emriyle var olmak için sonsuz kaderi ile(Emre amade)hazır olmak zorundadır.

  Tanrı her ne istemiş ise: O şey ol emrinin hemen ardından her cihette sonsuz kusursuz olarak başlar. Allah zamandan münezzehtir (Zaman’ın Zatİ Yaratıcı O’’ dur ) yarattığının dilediği tüm vakitlerine aynı anda sonsuz kaderi ile bakar.

  Lakin yaratılan şey her ne ise en kusursuz bir başlama biçimi İle ilk başından EN KÜÇÜK NOKTADAN YOK’UN SONSUZA YAKIN BİR ORANTIDA KÜÇÜK BİR TIK ÜSTÜNDEN BİR ZAMANDAN BAŞLAR…

  Önce boyutsuz bir nokta çıkar ortaya
  Sonsuz yoğun, sonsuz küçük bir hiç üstü NOKTA
  Sonra bölünüp ikiye ayrılır, tıpkı kendisinin sonsuz kusursuz bir örneği olarak bir nokta çıkarır iki tane olur o ikisi de aynını yapar ve devam eder bu düzen.

  (Ama yan yana iki nokta gibi değil çünkü o sonsuz küçük nokta yanına bir nokta arkadaş almaz. Çünkü sıvı haldedir O sıvı damlası sonsuzca katlanarak devam eder hemde her katlanma akıl almaz kısa bir zaman biriminde bir olur.
  Işığın bölünme üst noktası varsa bilinen hesaplana bilir olabilir)

  Sonsuza kadar bu şekilde

  1
  2
  4
  8
  16
  32
  64
  128
  256
  512
  1024
  Ve bu katlama hala tüm kainatta devam ediyor.

  BU SONSUZ BÖLÜNEN SONSUZ KÜÇÜK NOKTALAR ÖYLESİNE KÜÇÜKLER Kİ ASLA KATI OLAMAZLAR SONSUZ YOĞUN BİR SIVI OLUR.
  İşte bu sonsuz küçük bölünen noktalar deryası MA (su) dır.
  Allah önce MA yı yarattı.
  Sonra onun üstünde hükmünü yürütmek için Arş’I Ala’yı yarattı.
  YARATTIĞI HER NE VARSA O MA (SU)NIN İÇİNDEDİR.

  VE:
  Dahasımı herşey siz biz bahcedeki çit kümesteki yumurta veya daha küçük veya büyüğü herşey durmadan saniyenin trilyonlarca kere trilyonda birinden bile daha az zamanda tekrarlamaya iki kat büyümeye devam edİyor zamanı oluşturan işte bu bölünme.

  Ama öyle benmim anlamanız için anlattığım kadar basit değil gerçekler.

  iyi dinle şuan yerinde oturan sen her saniye yani bir diyecek kadar zamanda bir kendi büyüklüğünden galaksi hatta evren büyüklüğüne ulaşıyorsun ve o büyüme orada kalmıyor evren büyüklüğüne ulaşan sen daha sonra şuan evren bizim için ne ise o evren kadar olan şey o orantılarda kendi büyüklüğünün trilyonlarca kere trilyonlarca kere kere kere katına kere kere kere kere her geçen saniye katlanmaya sonsuza devam ediyor.
  işte!!!??? Bu! Rab’bin MA sıdır. Hükmü üstünde sürer…
  Şimdi evren sonsuz’sa Rabbim nerde de bakim ey salak.

  Peki biz bir saniyede bu boyuttan kainat boyutuna cıkıyorsak kainat ne yapıyor? O’da bize kainat neyse biz büyü’yo ise Kainatı biz boyutta saysak O kadar Kendine Kainat orantıda bir büyüklüğe ulaşıyor her saniye?: Kendine kainat kantlanarak.
  Yani kısaca zamanın en küçük ama sonsuza yakın küçük bir biriminde bir Kainatımız ikiye katlıyor kendini…

  Çif yarık deneyindeki dalgalanmanın nedenide bakma değil.

  IŞIK HIZI ÇÖZÜMÜ

  İki zıt yöne ilerleyen iki domino taşları dizelim bunları aynı anda devirdiğimizde birbirlerine iki kat hızlı yaklaşırken aynı noktaya geldiklerinde. Karşılıklı iki taş zıt yönlere devrilsede aynı yolu kat ederler buda şu demektir.

  Kainat durmadan sonsuza yakın küçük bir anda bir bölündükçe zıt yönlere giden domino taşları etkisi yapıyor diyebiliriz.

  Yani zamanı oluşturan bu sonsuz bölünme olduğundan asla birbirini aşamıyor zıt ışın demetleri.
  Çünkü hareket eden ışık demetleri değil zamanı oluşturan bölünme.
  Her bölünme bir zaman ileri ve iki kat büyüme oluyor.
  Lakin hareket eden madde değil zaman olduğu için asla aşılmıyor çünkü birşey en fazla zamanla yol alabiliyor.

  İki ışık parçası aynı yolu kat ettiği vakit aşılmaz iken
  aynı noktadan ayrılır ayrılmaz iki kat yol alıyor.
  normal hızlara dönüyor.

  Bir insan nasıl bu boyutundan 300 milyar yıldızlı 300 milyar galaksili bilinen evren boyutuna birkaç saniyede çıkılabileceğini nasıl aklı alır ve böyle kelimelere dökebilir ALLAH cc O’na öğretmemiş ise hayati beşerde.
  Keşke orda kalsa’da iyi daha her an buna devam ediyor bu hızla.

  Allah (haşa) yok ha! sizi kertenkere’den gelmeler…

  -DEVAM EDİYOR-
  Beğen · Yanıtla · Az önce
  Kadir Polat
  Kadir Polat 1
  Kitabımdan Alıntı:

  Bak daha neler neler oluyor.
  Hemde Saniyenin trilyonda birinin trilyon kere trilyonda birde.
  Bize göre sonsuzca ya yakın.
  Bir zaman dairesinin bir zamanında.
  O ilk boyutsuz nokta bir damla.
  ilk tik tak ile (Ol emriyle) başlıyor ran ran ran ran.
  Hep ikiye katlayarak büyüyor.
  Eşsiz bir biçimde sonsuza doğru.
  Kusursuz bir düzenle devam ediyor.

  ALLAH cc Bana saniyenin trilyon’da birininin, trilyon katı bir zamanda öğretti.

  (BAKIN NE/SONSUZ KAİNATIN NE KESİN ÇÖZÜMÜ!!!

  Herşeyin teorisini arayanlar! Alın size herşeyin çözümü…

  Hiç bir şey ışıktan hızlı hareket edemez denilir.
  Hatta ışığın kendisi bile kendini geçemez zıt yönlerde ilerleseler bile aynı noktaya geldiklerinde hızları iki kat artmaz aynı kalır.
  -Herkezin bildiği şeyler-

  Nedeni ışık hızının geçilmezliği değil!
  Evrenin kendisi…
  Big bang veya büyük patlama kainatın doğuşu öyle! Dört temel kuvet vardı, biri yer çekimiydi ilk o ayrılmasa kainat olmazdı. Ardından güçlü nükleer ile diğerlerini çeken yerçekimi falan değil!..

  Kainat yaratılmadan önce Allah cc Tanrı Rab Bir O’lan yaratmayı istedi ve yaratmak istediğine nazar etti.
  O vakit: (sonsuz güç ve kudret sahibi zamansız ve mekansız olan) Rabbin bir şeye nazar ettiğinde onun sonsuz kaderini görür. Yani o bakış daha yaratılmamış olduğu halde. Her! An, Allah,ın ol emriyle var olmak için sonsuz kaderi ile(Emre amade)hazır olmak zorundadır.

  Tanrı her ne istemiş ise: O şey ol emrinin hemen ardından her cihette sonsuz kusursuz olarak başlar. Allah zamandan münezzehtir (Zaman’ın Zatİ Yaratıcı O’’ dur ) yarattığının dilediği tüm vakitlerine aynı anda sonsuz kaderi ile bakar.

  Lakin yaratılan şey her ne ise en kusursuz bir başlama biçimi İle ilk başından EN KÜÇÜK NOKTADAN YOK’UN SONSUZA YAKIN BİR ORANTIDA KÜÇÜK BİR TIK ÜSTÜNDEN BİR ZAMANDAN BAŞLAR…

  Önce boyutsuz bir nokta çıkar ortaya
  Sonsuz yoğun, sonsuz küçük bir hiç üstü NOKTA
  Sonra bölünüp ikiye ayrılır, tıpkı kendisinin sonsuz kusursuz bir örneği olarak bir nokta çıkarır iki tane olur o ikisi de aynını yapar ve devam eder bu düzen.

  (Ama yan yana iki nokta gibi değil çünkü o sonsuz küçük nokta yanına bir nokta arkadaş almaz. Çünkü sıvı haldedir O sıvı damlası sonsuzca katlanarak devam eder hemde her katlanma akıl almaz kısa bir zaman biriminde bir olur.
  Işığın bölünme üst noktası varsa bilinen hesaplana bilir olabilir)

  Sonsuza kadar bu şekilde

  1
  2
  4
  8
  16
  32
  64
  128
  256
  512
  1024
  Ve bu katlama hala tüm kainatta devam ediyor.

  BU SONSUZ BÖLÜNEN SONSUZ KÜÇÜK NOKTALAR ÖYLESİNE KÜÇÜKLER Kİ ASLA KATI OLAMAZLAR SONSUZ YOĞUN BİR SIVI OLUR.
  İşte bu sonsuz küçük bölünen noktalar deryası MA (su) dır.
  Allah önce MA yı yarattı.
  Sonra onun üstünde hükmünü yürütmek için Arş’I Ala’yı yarattı.
  YARATTIĞI HER NE VARSA O MA (SU)NIN İÇİNDEDİR.

  VE:
  Dahasımı herşey siz biz bahcedeki çit kümesteki yumurta veya daha küçük veya büyüğü herşey durmadan saniyenin trilyonlarca kere trilyonda birinden bile daha az zamanda tekrarlamaya iki kat büyümeye devam edİyor zamanı oluşturan işte bu bölünme.

  Ama öyle benmim anlamanız için anlattığım kadar basit değil gerçekler.

  iyi dinle şuan yerinde oturan sen her saniye yani bir diyecek kadar zamanda bir kendi büyüklüğünden galaksi hatta evren büyüklüğüne ulaşıyorsun ve o büyüme orada kalmıyor evren büyüklüğüne ulaşan sen daha sonra şuan evren bizim için ne ise o evren kadar olan şey o orantılarda kendi büyüklüğünün trilyonlarca kere trilyonlarca kere kere kere katına kere kere kere kere her geçen saniye katlanmaya sonsuza devam ediyor.
  işte!!!??? Bu! Rab’bin MA sıdır. Hükmü üstünde sürer…
  Şimdi evren sonsuz’sa Rabbim nerde de bakim ey salak.

  Peki biz bir saniyede bu boyuttan kainat boyutuna cıkıyorsak kainat ne yapıyor? O’da bize kainat neyse biz büyü’yo ise Kainatı biz boyutta saysak O kadar Kendine Kainat orantıda bir büyüklüğe ulaşıyor her saniye?: Kendine kainat kantlanarak.
  Yani kısaca zamanın en küçük ama sonsuza yakın küçük bir biriminde bir Kainatımız ikiye katlıyor kendini…

  Çif yarık deneyindeki dalgalanmanın nedenide bakma değil.

  IŞIK HIZI ÇÖZÜMÜ

  İki zıt yöne ilerleyen iki domino taşları dizelim bunları aynı anda devirdiğimizde birbirlerine iki kat hızlı yaklaşırken aynı noktaya geldiklerinde. Karşılıklı iki taş zıt yönlere devrilsede aynı yolu kat ederler buda şu demektir.

  Kainat durmadan sonsuza yakın küçük bir anda bir bölündükçe zıt yönlere giden domino taşları etkisi yapıyor diyebiliriz.

  Yani zamanı oluşturan bu sonsuz bölünme olduğundan asla birbirini aşamıyor zıt ışın demetleri.
  Çünkü hareket eden ışık demetleri değil zamanı oluşturan bölünme.
  Her bölünme bir zaman ileri ve iki kat büyüme oluyor.
  Lakin hareket eden madde değil zaman olduğu için asla aşılmıyor çünkü birşey en fazla zamanla yol alabiliyor.

  İki ışık parçası aynı yolu kat ettiği vakit aşılmaz iken
  aynı noktadan ayrılır ayrılmaz iki kat yol alıyor.
  normal hızlara dönüyor.

  Bir insan nasıl bu boyutundan 300 milyar yıldızlı 300 milyar galaksili bilinen evren boyutuna birkaç saniyede çıkılabileceğini nasıl aklı alır ve böyle kelimelere dökebilir ALLAH cc O’na öğretmemiş ise hayati beşerde.
  Keşke orda kalsa’da iyi daha her an buna devam ediyor bu hızla.

  Allah (haşa) yok ha! sizi kertenkere’den gelmeler…

  -DEVAM EDİYOR-

 5. R.A. topçam
  09 Haziran 2017, 02:44

  ”ÜZERİNDE 19 VARDIR” MÜDESSİR SURESİ AYET 30 – KUR’AN

 6. Sinan Baran
  06 Şubat 2018, 20:00

  Aslında bu bilgi sitesi insanlar ziyaret etse ve bilseler cidden şuan imkansız hastalıkların bile tedavisi bulanabilir di 😀 (Ama bi bakıma öyle)

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: